Skip to main content

Site Conditions

מדיניות פרטיות (עדכון אחרון: אפריל 2021)

עמותת ישיבת הר עציון, ע"ר 580021939 (להלן: "ישיבת הר עציון" או "הישיבה"), חרטה על דגלה את השמירה על פרטיותם של תלמידיה, עובדיה, בוגריה, ספקיה וכל הגורמים הבאים במגע עימה.

מטרתה של מדיניות זו היא מתן הסבר על האופן שבו נאסף מידע על אודות גולשים באתר הישיבה וביישומונים (אפליקציות) שהישיבה עשויה להשתמש בהם. נוסף על כך ישיבת הר עציון מפעילה סביבות תוכן בפלטפורמות אחרות, כגון פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, וכל האמור בתנאי שימוש אלה יחול באותה מידה על השימוש בסביבות תוכן אלה ועל כל תוכן אשר יוצג בהן (לצורך הנוחות יכונו כולן במסמך מדיניות זו "האתרים"). הישיבה היא שמפתחת ומפעילה את האתר, והאתר פועל תחת שם מתחם שבבעלות ישיבת הר עציון וכתובתו www.etzion.org.il או כל שם של תת-מתחם (sub-domain) (להלן: "האתר" או "אתר הישיבה").

גלישתכם באתר הישיבה משמעה כי אתם מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. אם לא, אנא הפסיקו מייד את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים.

מדיניות הפרטיות מופנית ונוגעת לנשים ולגברים כאחד ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

אם הפר הגולש את תנאי השימוש או כל התחייבות שהיא מאלה המפורטות בתנאי השימוש, הגישה לאתר עלולה להיחסם בפניו, וזאת נוסף על כל זכות אחרת העומדת לישיבת הר עציון על פי כל דין.

האמור לעיל הוא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

מבוא

1.    כותרות הפרקים של תנאי השימוש נועדו לנוחות בלבד, והן אינן מחייבות או מסייעות בפרשנות.

2.    תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולריים, מחשבי כף יד וכדומה.

3.    תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.

4.    ישיבת הר עציון שומרת לעצמה את הזכות לתקן את תנאי השימוש, לגרוע מהם או להוסיף עליהם וכן לחסום או להגביל גישה לאתר ללא הודעה מוקדמת, בכל עת. על הגולש לבדוק מדי פעם את האתר, את ההודעות המשפטיות המופיעות בו ואת התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אותו.

5.    ישיבת הר עציון תהיה רשאית לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או בחלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

6.    מדיניות זו חלה בכל כניסה לאתרים למטרת צפייה, גלישה, העלאת תכנים וכל שימוש אחר על ידי כל אדם ובכל אמצעי שימוש שהוא (להלן: "שימוש"). כאמור, בכל מקרה שהגולש ימשיך להשתמש באתרים, יראו בו כמי שהסכים מרצונו למדיניות זו על כל חלקיה, לשמירת המידע המפורט במדיניות זו ולכל שימוש אחר שיפורט אף הוא במדיניות.

7.    מחובת הישיבה ליידע את הגולש כי לא חלה עליו חובה חוקית להסכים למסירת מידע, לאיסופו, להפקתו או לכל שימוש אחר בו.

8.    אם טרם מלאו לגולש 18 שנה, הרי שהוא מצהיר כי השימוש באתרים הוא באישורו של אחד מהוריו או של אפוטרופוס הממונה עליו, והוא מסכים למדיניות זו במלואה.

9.    נוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות האלה:

9.1. "גולש": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של הממונה על הגולש ובין שלא באישורו.

9.2. "האחראי": הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין.

9.3. "תוכן": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי וכל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, תצלום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקה, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

אם יש במדיניות זו נושאים שאינם ברורים דיים לגולש, נשמח אם יפנה לאחראי לאתר הישיבה בכתובת הדוא"ל: [email protected].

 

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

הישיבה עושה את מרב המאמצים ליישם את הוראות הדין הרלוונטיות לעניין אבטחת מידע והגנה על הפרטיות. כחלק ממאמצים אלו היא משתמשת במגוון מערכות הגנה, קבעה נוהלי עבודה ומבצעת בקרות שוטפות.

עם זאת מערכות אלה אינן יכולות לספק הגנה מלאה ומוחלטת, וייתכן כי גורמים בלתי מורשים יצליחו לחדור למערכות הישיבה ולגרום נזק או שיבושים. מובהר בזאת כי הישיבה לא תישא באחריות לנזק שייגרם לגולש עקב שימוש לא מורשה, חדירה אל מאגרי הישיבה או אל האתרים, דליפת מידע או גנבת מידע מהם.

כידוע, גלישה ברשת האינטרנט עשויה לחשוף את הגולשים, לרבות הגולשים באתרי הישיבה, לסיכונים הנובעים מעצם הגלישה, ובכללם נוזקות, רוגלות, נגיפים ועוד. לכן חשוב שהגולש יקפיד לנקוט אמצעי אבטחה והגנה מספקים באמצעים שהוא גולש מהם ויוודא את עדכניותם לפני כל חיבור לרשת האינטרנט.

 

איזה מידע הישיבה עשויה לאסוף, ומה ייעשה בו?

פרטי מידע שיתבקש הגולש להזין

בחלק מהאתרים יתבקש הגולש להזין פרטים במסגרת הליך הרשמה לשנת לימודים, לאירוע כזה או אחר של הישיבה או לצרכים אחרים הקשורים לפעילות הישיבה, לפורומים, לפעילויות ברשת וכדומה (להלן: "פעילויות הישיבה").

זה השימוש שייעשה במידע שיימסר:

1.    פרטים אישיים – שם, מספר זהות, אמצעי תקשורת, פרטי ההורים, כתובת מגורים ופרטי זהות נוספים שהגולש הסכים להוסיפם. פרטים אלו ישמשו את הישיבה לצורך רישום הגולש לפעילות, קבלת סיוע מרשויות המדינה, משלוח מידע על פעילות הישיבה ועוד.

  1. פרטים של אמצעי תשלום – בחלק מהאתרים תבקש הישיבה פרטים של אמצעי תשלום (כרטיס אשראי או אמצעי אחר). השימוש בפרטים אלו ייעשה אך ורק לצורך הפעילות שאליה ביקש הגולש להירשם. מידע זה לא יישמר במאגרי המידע של הישיבה.
  1. פרטי פעילויות שאליהן נרשם הגולש ותכנים אחרים, אם יפרסם הגולש באתרים – הישיבה מאפשרת בחלק מהאתרים להעלות תכנים, להגיב על תכנים ולפרסם תמונות וסרטונים. מידע זה יישמר באתרי הישיבה. תזכורת: העלאת התכנים והתגובות כפופה לתקנון האתר כפי שיפורסם בכל אחד מאתרי הישיבה.
  2. איסוף מידע לצורך מטרות פנימיות בלבד – כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר, כתובת הדף שבו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצורכי ניהול המערכת ואיזון העומס בשרת האתר, להפקת דיווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי ישיבת הר עציון.
  3. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת קובצי קוקיות (Cookies). באפשרות הגולש להגדיר מחדש את הדפדפן שלו באופן שיסרב לקבל קוקיות או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחים למחשב שלו קובצי קוקיות. לתשומת הלב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כיאות במחשב שנחסם לקבלת קוקיות, וישיבת הר עציון לא תישא בכל אחריות שהיא בגין זה.
  4. המידע המזוהה על אודות הגולש, ייאסף, יופק ויישמר במאגרי המידע של הישיבה. ייתכנו מקרים שבהם יכללו אתרי הישיבה קישורים לאתרים אחרים, שאינם בשליטת הישיבה. חשוב לדעת כי מסירת פרטים וכל שימוש אחר באתרים אלו כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של האתרים המקושרים ואינם בשליטתה או באחריותה של הישיבה.
  5. הישיבה שומרת את המידע על אודות הגולש לצורך שיפור הפעילות והידוק הקשר בין הישיבה לשותפיה לדרך וכדי לאפשר לגולש שימוש נוח יותר באתרים.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

הישיבה עשויה להעביר מידע שנמסר לה לצד שלישי למטרות האלה:

1.    העברת מידע לגופים ציבוריים לצורך קבלת תקציבים. הישיבה תשאף ככל האפשר לקבל את התחייבות גורמים אלו לשמירת הסודיות וכן תשאף להעביר רק מידע שאיננו אישי.

2.    העברת מידע שהישיבה נדרשת להעביר לצד שלישי על פי דין.

3.    העברת מידע לצורך ספקים שהישיבה נדרשת להעביר אליהם מידע, על פי צורך (ספקי שירות רפואי וכדומה). הישיבה תשאף לצמצם את העברת המידע הרגיש וכן להעבירו באמצעים שאבטחתם סבירה.

 

דיוור ישיר

הישיבה עשויה לשלוח לגולש כפעם בפעם מידע על פעילויות, עדכונים שוטפים, איגרות מידע וכדומה. דיוור זה עשוי להישלח בדואר אלקטרוני, במסרונים, ביישומונים למיניהם ובכל דרך תקשורת אחרת.

 

אם הגולש אינו מעוניין בקבלת מידע זה, עליו לפנות לדוא"ל: [email protected] ולבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה. הישיבה תסיר את פרטיו מרשימת התפוצה בהתאם לבקשתו ולחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982, ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א–1981.

 

משך שמירת המידע

הישיבה תשמור את המידע שנאגר על הגולש ללא הגבלת זמן כדי לשמר את הקשר עם הגולשים, עם התלמידים ועם בוגרי הישיבה. נוסף על כך יישמר המידע במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות של הישיבה, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות של מניעת הונאה או תרמית ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

 

הזכויות של הגולש במידע 

חוק הגנת הפרטיות מקנה לגולש את הזכויות האלה:

  1. הזכות לעיין במידע – הגולש זכאי לעיין במידע שנאסף על אודותיו השמור במאגרי המידע של הישיבה ומזוהה ומשויך אליו. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליו.
  2. הזכות לתיקון מידע – אם מצא הגולש שהמידע שנשמר עליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא יכול לפנות לישיבה בבקשה מפורטת לתיקון המידע או למחיקתו.

למימוש זכויות אלו אפשר לפנות לישיבה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. הישיבה תבחן את פנייתו ותשיבו בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם תסרב הישיבה לבקשת הגולש, יוכל הגולש לערער בבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.

  1. הזכות לבטל הסכמה – הגולש זכאי לבטל בכל עת את הסכמתו לקבל דיוור בפנייה מתאימה לישיבה, כפי שפורט לעיל.
  2. זכויות נוספות בקשר למידע – ייתכן שהגולש זכאי לזכויות נוספות בקשר למידע על אודותיו: זכויות למחיקת מידע, להגבלת עיבוד מידע והפסקתו, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו אפשר לפנות אל הישיבה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. הישיבה תבדוק את פניית הגולש ותשיב לו בהתאם לבדיקה.

חשוב לדעת! גם במקרה שתתקן הישיבה מידע על פי בקשת הגולש או תמחק את המידע, תמשיך הישיבה לשמור את המידע הדרוש לה לשם ניהול האתרים והפעילות של הישיבה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע הדרוש לה להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

לתלונות בנוגע לזכויות הגולשים או בנוגע למדיניות פרטיות זו אפשר לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדוא"ל .[email protected]

 

שינויים במדיניות הפרטיות

ישיבת הר עציון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות שלה כפעם בפעם. נוסח זה הוא העדכני ביותר. מועד העדכון האחרון של המדיניות נרשם בכותרת המדיניות. חשוב לעיין במדיניות העדכנית של הישיבה כדי להכירה ולפעול בהתאם אליה.

 

תנאי השימוש

1.    חל איסור מוחלט על שימוש בשפה בוטה, גסה או מעליבה, על לשון הרע, הוצאת דיבה, עידוד לביצוע עבירה פלילית או אזרחית.

2.    אין להעלות תכנים בעלי אופי מסחרי ושיווקי או תכנים הכוללים כל מידע פרסומי שהוא ללא אישור מהישיבה מראש ובכתב.

3.    הגולש מתחייב בזאת להעלות לאתר אך ורק תכנים חוקיים (תכנים: לרבות תמונות וסרטונים ופרטים אישיים), ובייחוד להימנע מלהעלות לאתר את התכנים האלה:

·       כל תוכן העלול לפגוע בפרטיותו של קטין.

·       כל תוכן העלול להיות לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.

·       כל תוכן העלול לזהות אישית אנשים אחרים בלי שהם או האפוטרופוסים שלהם נתנו את הסכמתם המפורשת לפרסום זה.

·       כל תוכן אשר אינו עולה בקנה אחד עם ערכיה של ישיבת הר עציון.

·       כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור.

·       כל תוכן החשוד כמפר זכויות יוצרים, זכויות מוסריות וסימני מסחר.

·       כל תוכן הנחשד שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

·       כל תוכן העלול להתפרש כהתחזות לאדם אחר או עלול להוליך שולל משתמשים אחרים.

·       כל תוכן העלול להתפרש כמעודד אלימות מכל סוג שהוא, ובכלל זה תוכן העלול להיחשב בעל אופי טורדני, פוגע, עוין, מאיים או גס רוח.

·       כל תוכן אשר עלול להתפרש כמעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס מין, גזע, אמונה, דת וכיו"ב.

·       כל תוכן העלול להתפרש כבעל אוריינטציה פורנוגרפית או בעל אופי מיני בוטה.

·       כל תוכן אשר עלול לשמש בסיס לתביעה אזרחית או לאחריות אזרחית.

·       כל תוכן העלול להתפרש כבעל אופי פוליטי או דתי העלול לפגוע ברגשות כל אדם.

·       כל תוכן שאינו עומד בתנאי האתר המארח (פייסבוק, אינסטגרם וכדומה) או כולל שימוש ביוזרים פיקטיביים.

4.    חל איסור על הצבת תכנים העלולים לגרום נזק למחשבי גולשים אחרים.

5.    הישיבה רשאית להסיר מהאתר תכנים על פי שיקול דעתה או בהתאם לאמור לעיל.

6.    המשתמש באתר זה יישא באחריות מלאה כלפי כל תוכן שהוא מעלה לדף, והוא פוטר בזאת באופן מוחלט את הישיבה מכל אחריות לתכנים אלו.

7.    המשתמש באתר זה מתחייב בזאת כי יפצה וישפה את הישיבה, מנהליה, עובדיה, תלמידיה, בוגריה וכל גורם אחר מטעמה מייד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין, הפסד, אובדן, קנסות, הוצאות מכל מין וסוג וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, בגין כל טענה, דרישה ותביעה הנובעים משימושו באתר.

 

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

1.    אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומרים, התכנים והמידע שבאתר (לרבות שם האתר, צילומים, איורים, סמלים ועוד) נתונים לבעלותה הבלעדית של ישיבת הר עציון או של מי שהעניק לה את רישיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לכל צד שלישי שהוא זכות בעלות, שימוש, זכות קניין רוחני או כל זכויות אחרות שהן. מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים הקשורים לאתר, נתונים לבעלותה הבלעדית של ישיבת הר עציון או מי מטעמה. האתר מוגן על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה שיפר הגולש את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתר, תפקע לאלתר ההרשאה הניתנת לו להשתמש באתר. כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון.

2.    ישיבת הר עציון או הגופים הקשורים עימה, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות, בתוכן ובמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה וללא צורך בקבלת כל אישור שהוא או בתשלום כל תמורה שהיא, ובכלל זה למכור את התוכן, להעבירו, להעתיקו, לשנותו, להשתמש בו, להציגו בפומבי ולהעניק רישיונות משנה בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, בכפוף להוראות כל דין.

3.    הגולש מוותר על כל זכויותיו בכל תוכן שהוא מעלה לאתר, ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית), וכל הזכויות בתכנים אלה תהיינה של ישיבת הר עציון בלבד.

4.    על ידי משלוח, הצבה או העברה של חומר, תוכן או מידע ("חומר") של הגולש לאתר זה הגולש מצהיר ומאשר כי חומר זה אינו סודי, אינו כפוף לזכויות בעלות או לכל זכויות יוצרים שהן ואינו מפר הוראות כל דין. בלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות חומרים שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומרים בעלי תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס או בוטה או על העלאת כל חומר אשר יכול לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי להפר את דיני הקניין הרוחני, דיני הגנת הפרטיות, דיני לשון הרע וכל דין אחר.

5.    ישיבת הר עציון אינה אחראית לתכנים המוזנים או מועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים, והיא לא תוכל למנוע קיומו של חומר פוגע באתר.

6.    בלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, ישיבת הר עציון תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדית, בין שקיבלה דרישה לכך ובין שלאו, להסיר כל תוכן כל תוכן, מידע או קישור שיעלה גולש, למחקו או לשנותו או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר, וזאת בלי שיהיה עליה לנמק החלטה זו. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ישיבת הר עציון רשאית לבטל רישום של משתמש לאתר, לחסום את גישתו לאתר או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.    בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 5–6 לעיל, גולש שמצא כי תוכן, מידע או קישור שהועלו לאתר מפרים את זכויותיו, יודיע לישיבת הר עציון על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל [email protected]. הודעת הגולש תכלול פרטים מדויקים שלו: שם מלא, כתובת דואר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, כדי שיתאפשר לזהותו וליצור קשר עימו.

8.    ישיבת הר עציון תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתאים את שירותי האתר, המידע שבו ותכניו, להשעותם, להפסיקם, לשנותם או להגבילם, לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים, שעות פעילות וכן תוכנות או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. ישיבת הר עציון שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות או גישה לשירותי האתר, כולם או מקצתם, לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה לא תישא ישיבת הר עציון באחריות לכל נזק שהוא כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או שהיה ביכולתה לצפות נזק זה.

9.    ישיבת הר עציון רשאית בכל עת לשנות תנאים בתנאי השימוש או בחלקם, לתקנם, לגרוע מהם או להוסיף עליהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.

10. ישיבת הר עציון תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת כי השתתפות בפעילויות או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תיחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.

 

הצהרות הגולש והתחייבויותיו

1.    הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1.1. הוא וכל המשתמשים מטעמו יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם או להוראת כל דין או להוראות ישיבת הר עציון במסגרת שימושם באתר, והגולש יהיה אחראי לשימוש שעשה באתר כל משתמש מטעמו.

1.2. כל מידע שימסור הגולש לישיבת הר עציון או לכל גורם אחר לצורך רישום, רכישה או מילוי כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסם הגולש ויעלה לאתר יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.

1.3. הגולש מתחייב כי יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם לו או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או באמצעותו וכי ידוע לו כי ישיבת הר עציון לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לגולשים או לצדד שלישי כתוצאה משימוש באתר או מהסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם ישיבת הר עציון או מי מטעמה צפו או יכלו לצפות את הנזק מראש.

1.4. הגולש מתחייב כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסור, אם יימסרו, יאוחסנו במאגר מידע, כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן ובכפוף להוראות כל דין.

1.5. הגולש מתחייב כי ידוע לו שישיבת הר עציון אינה מספקת כל ציוד או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד טלפונייה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.

1.6. הגולש מתחייב שלא להעתיק מתוכני האתר, "להורידם", להפיצם, למוכרם, לסחור בהם, לשנותם, לעבדם, להציגם בפומבי או להשתמש באתר או בתכניו, כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורה המפורש של ישיבת הר עציון מראש ובכתב. כמו כן הגולש מסכים מראש כי במקרה שיפר סעיף זה תהיה ישיבת הר עציון זכאית לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים על אודותיו.

1.7. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.6, כל "הורדה", העתקה או כל שימוש אחר, אם תאשרו ישיבת הר עציון, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור ישיבת הר עציון וכי כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון.

1.8. הגולש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר או בתוכן המובא בו שלא במסגרת האתר או על פי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות.

2.    שירות קבלת איגרות מידע:

2.1. כל גולש בן 18 ומעלה (לרבות חברות ותאגידים) יהיה רשאי להירשם לשירות קבלת איגרות מידע (דיוור ניוזלטרים) מישיבת הר עציון. דיוור זה תשלח ישיבת הר עציון אחת לכמה זמן, והוא יכלול מידע, עדכונים ופרסומים על השיעורים, הסדרות והמיזמים המיוחדים של ישיבת הר עציון (להלן: "השירות"). ההצטרפות לשירות חינם.

2.2. גולש המצטרף לשירות מקבל עליו את כל תנאי השימוש האלה ומתחייב לפעול על פיהם.

2.3. ברישום לשירות מהאתר של ישיבת הר עציון הגולש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש האלה, לרבות שימוש בפרטיו והכללתם במאגר מידע כמפורט במסמך זה.

2.4. בהצטרפותו לשירות הדיוור מאתר ישיבת הר עציון הגולש מאשר כי ישיבת הר עציון תהיה רשאית, בכפוף לכל דין, להעביר את פרטיו לגופים אחרים לצורך התאמת תנאי השירות ושיפורם, ובתנאי כי הגוף השלישי שאליו יועברו הפרטים לא ישתמש בהם מעבר למותר לו על פי החוק, ישמור על סודיותם ולא יעבירם לכל גוף אחר ללא הסכמת ישיבת הר עציון וכי לא תיפגע פרטיותם של הגולשים. הגולש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב פגיעה בפרטיות הגולש ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי שהוא. הגולש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected]. במקרה של ביטול הסכמת הגולש כאמור כאן, ישיבת הר עציון, לפי שיקול דעתה, רשאית לבטל את ההרשמה לשירות.

2.5. כל משתמש בשירות יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לשירות בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה", המופיע בכל אחת מאיגרות המידע שישיבת הר עציון שולחת, וכן על ידי הסרה מרישום לסדרות, כפי שמופיע באתר תורת הר עציון.

2.6. ישיבת הר עציון רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם לשירות הדיוור בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה.

2.7. המשתמש בשירות יהיה אחראי לדווח לישיבת הר עציון על דבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים כדי לאפשר קשר רציף ותקין עימו. ישיבת הר עציון לא תהיה אחראית לאי-קבלת השירות בגלל אי-עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.

2.8. ישיבת הר עציון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת השירות.

 

הגבלת אחריות

1.    שירותי האתר ניתנים כפי שהם (as is). ישיבת הר עציון אינה מתחייבת ואף לא תהיה אחראית כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות התוכן באתר או לזמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי ישיבת הר עציון נוקטת צעדים לאבטחת האתר ולשמירת פרטיות הגולשים בהתאם להצהרת פרטיות האתר, כפי שתתפרסם באתר כפעם בפעם, אך לא תהיה אחראית לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.

2.    ידוע לגולש כי חלק מהשירותים באתר יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם ישיבת הר עציון. אם דבר זה צוין באתר, לא תישא ישיבת הר עציון בכל אחריות שהיא לפעילות אותם גורמים אחרים.

3.    ישיבת הר עציון לא תישא בכל אחריות שהיא להפרעות, לתקלות, לזמני תגובה, לנגיפים או לכל גורם אחר אשר עלול להפריע לשירותי האתר, לפגום בהם או לגרום כל נזק שהוא למשתמשים באתר.

4.    ישיבת הר עציון לא תישא בכל אחריות שהיא לנזק אשר ייגרם למערכת המחשב של הגולש או לתשתיותיו, לאובדן מידע או לכל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע או תוכנות באמצעות שירותי האתר.

 

הפרת הסכם זה

1.    בלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לישיבת הר עציון על פי הסכם זה או על פי כל דין, תהיה ישיבת הר עציון זכאית לנקוט כל פעולה כדי למנוע הפרת ההסכם או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימת משתמש, ניתוקו, הגבלת הגישה לאתר או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם או צמצום נזק הנגרם עקב הפרה שכבר בוצעה.

2.    במקרה של הפרת תנאי הסכם זה הגולש מוותר על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות או על פי כל דין שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש כי ישיבת הר עציון תהיה רשאית לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.

3.    הגולש יפצה וישפה את ישיבת הר עציון או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.

 

שונות

1.    ישיבת הר עציון בלבד תהיה רשאית להמחות את זכויותיה (ובכלל זה את זכותה לקבל תשלום מהגולשים) או את התחייבויותיה, להסב אותן, להעבירן או לשעבדן לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד שלישי לפי בחירתו, ללא צורך באישור הגולש או ביידועו מראש, ובתנאי שלא תיפגענה זכויות הגולש.

2.    על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע מהשימוש באתר ובתוכן המופיע בו או קשור אליו יחול הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל, במחוז ירושלים בלבד.

3.    תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין ישיבת הר עציון לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג, התחייבות או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ישיבת הר עציון במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או כמניעה אלא אם נעשו בכתב.

4.     השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר נעשה כדי לשקף נכונה את משמעותן של הוראות תנאי השימוש, אך אם תהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת.

5.    ישיבת הר עציון תהיה רשאית לשלוח הודעות לגולש באחת מהדרכים האלה:

5.1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.

5.2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שמסר הגולש.

6.     כל גולש רשאי להעביר לישיבת הר עציון הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל [email protected]. כל ההודעות שיישלחו לאתר ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר נתקבלו בו בפועל. במקרה של הודעות שיישלחו באמצעות האתר, הן ייחשבו כאילו נמסרו במועד שבו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.